Udo-Seifert-Art

frågetecken

Grazy life - ett svart får berätter. . .

Grazy life - a black sheep tells . . .

Verrücktes Leben - ein schwarzes Schaf erzählt . . .


 
. . . varje är kommer saken till taket.

. . . every year, the think coms to the ceiling.

. . . jedes Jahr, kommt das Ding an die Decke.
Nåval, han är den som kan göra någonting galet då och då.

well, he is the one who can do something grazy now and them.

wohl ist dem, der dann und wann, was ganz verrücktes machen kann.


 
______________________________


_________________________________upp - up - nach oben